Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Állami bölcsődék, óvodák - Budapest 15. kerület képes leírás - Budapest 15. kerület.tlap.hu
részletek »

Állami bölcsődék, óvodák - Budapest 15. kerület - Budapest 15. kerület.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: budapest15kerulet.tlap.hu » Állami bölcsődék, óvodák - Budapest 15. kerület
Keresés
Találatok száma - 12 db
Ákombákom Óvoda

Ákombákom Óvoda

Az Ákombákom Óvoda két tagóvodából álló , különböző telephelyen található intézmény. A Budapest xv.. ker. Tóth I. u 98. sz. alatt lévő óvoda azon kevés intézmények egyike Budapesten, mely bár önkormányzati , mégis két csoporttal működik. Úgy gondolom ez az adottság már önmagában is szerencsés. Ha ez még kiegészül harmonikusan együttdolgozni tudó, lelkes kollégákkal, akkor ez valóban olyan, mint egy nagy család: ideális hely a 3-7 éves gyermekek számára. Férőhelyünk 50, ez csoportonként 25-25 gyermek elhelyezését teszi lehetővé. A csoportok számából adódóan nincsenek homogén csoportok, kicsik és nagyok együtt nevelődnek. A Budapest xv. ker Patyolat u. 5-7 sz. alatt található óvoda 4 csoporttal működik, így 100 gyermek befogadására ad lehetőséget, 3 csoportban homogén az életkor szerinti összetétel, tehát kis-középső és nagycsoportos gyerekek külön nevelődnek. 1 csoportba vegyes életkorú gyermekek járnak. Az épületek földszintesek, nagy játszóudvarral, virágos előkerttel és tágas, világos csoportszobával rendelkeznek. Kertvárosban, nyugodt, csendes helyen találhatóak az óvodák.

Állami Bölcsődék

Állami Bölcsődék

A kerület bölcsődéi - az általános rendeltetésnek megfelelően - egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények, melyekben 3 év alatti gyermekek nappali gondozása, nevelése folyik, gondosan kimunkált szakmai program szerint. A Budapest XV. Kerület Egyesített Bölcsődék, mint intézmény, önálló gazdálkodási lehetőséggel felruházott jogi személy, melynek feladata a hatáskörébe tartozó bölcsődék vezetése és eljárni az őket érintő ügyekben. Néha megkérdezik tőlünk, hogy miért ezt a hivatást választottuk és miért maradnak meg sokak közülünk ezen a pályán egy egész dolgos életen át? Nehezen tudunk rá válaszolni. Talán, hogy segíthetünk, talán a kötelességérzet, talán mert nagyon sokan bízzák ránk szemük fényét. Talán mert nagyszerű érzés részt vállalni egy-egy életút első lépéseinek formálásában. Talán csak a csillogó gyermekszemekért. Talán mindezért. Ez önmagában is arra ösztönöz bennünket, hogy nap mint nap képességeink legjavát nyújtsuk, de itt Budapest XV. kerületében rajtunk kívül is sokan vannak, akik szívükön viselik a bölcsődék ügyét. Felsorolni sem könnyű ennek megnyilvánulási formáit. A számtalan érdeklődés, bíztatás, észrevétel, együttműködés és támogatás pótolhatatlan összetevője bölcsődéink eredményes működésének.

Hartyán - Árendás Összevont Óvoda

Hartyán - Árendás Összevont Óvoda

Egyesítettük nevelési elképzeléseinket, megfogalmazott érétkeinket. A gyermekek egyéni fejlődési tempóját, a személyiség teljes kibontakoztatását a helyi specialításokat figyelembe véve készítettük el a Hartyán- Árendás Összevont Óvada Helyi Óvodai Nevelési Programját. Újpalotán szinte elsőként nyitotta meg kapuit mindkét óvodánk. Közel 36- 40 éves múltra tekinthetünk vissza. A Hartyán 8 csoporttal 200 férőhellyel indult és működik jelenleg is. Az Árendás 8 csoporttal indult, majd létszám csökkenés miatt 6 csoporttal ützemelt. Jelenleg 4 csoportban várja a gyermekeket, de hat csoportra van engedélyünk. Mindkét intézmény a lakótelep szívében 10 emeletes házakkal körülvett típusóvoda.

Micimackó Óvoda

Micimackó Óvoda

Intézményünk 200 férőhelyes 8 csoportos óvoda, ahová a gyermekek leginkább a környező lakótelepen élő családokból érkeznek, de nem ritka, hogy Budapest-környéki településekről járnak be. Gyermekcsoportonként két okleveles óvodapedagógus látja el a nevelőmunkát. Többen közülük szakvizsgával illetve szakirányú képesítéssel rendelkeznek. Tevékenységüket csoportonként egy-egy szakképzett dajka segíti. Az óvoda adminisztrációs munkáit 1 fő óvodatitkár látja el. A rendfenntartó és a gyerekeket kiszolgáló feladatokat a következő alkalmazottak végzik: 2 fő konyhai dolgozó, 1 fő takarító, 1 fő kertész, 1 fő textil felelős. Óvodánk hitvallása, hogy a környezeti nevelést is ebben az időszakban kell elkezdeni, de mi ezt a feladatot csak három éves kortól tudjuk felvállalni. Nekünk még meg kell tanulnunk, el kell fogadnunk azt a tényt, hogy a természetben való viselkedés, a környezetünk élőlényeivel szemben tanusított magatartás is része a társadalmi beillesztés folyamatának. Éppen ezért e viselkedési magatartás bizonyos alapelemei korai gyermekkorban alakíthatók ki. Ha ebben az időszakban elmulasztjuk ezt, akkor társadalmi szempontból hiányos személyiségjegyekkel bíró generációk nőnek fel. A természet-szeretet és művészet azonos tőről fakad. Érzékenység, érzelmi telítettség, lelki rezonancia szükséges az átéléshez.

Molnár Viktor Óvoda

Molnár Viktor Óvoda

Személyi feltételeink biztosításánál a magas szintű szakmai felkészültséget vesszük alapul. Az óvónői párok kialakításánál az azonos nevelő szemlélet érvényesítésére törekszünk. Az óvodapedagógusok kreatív szemlélete tudatos, tervszerű alkotótevékenysége a minőségi munka elengedhetetlen feltétele. A tárgyi feltételek javítására nagy hangsúlyt fektetünk az idejáró kisgyermekek fejlődése és biztonsága érdekében. Kiemelt feladatnak tekintjük az óvoda épületének, valamint udvarának esztétikus fejlesztését. Az óvodai foglalkoztatókban a természetes anyagok használata dominál. Ez megmutatkozik a berendezési tárgyak, a játékeszközök és díszítőelemek esetében is. A 2003-ban megépült tornaszoba korlátlan mennyiségben biztosítja a gyermekek számára a mozgás lehetőségét, a testnevelés foglalkozásokon és a szabadidős tevékenységek alatt. Az óvoda udvara tágas, természetes - balesetmentes játékot biztosító - fából készült játékokkal, medencével felszerelt. Az udvari játékok alatt rugalmas aljzat óvja a gyermekek testi épségét. Mivel óvodánk lakótelepi környezetben helyezkedik el, így távlati feladataink között meghatározó az udvar felszereltségének fejlesztése. Óvodánk programja a Komplex esztétikai nevelés az óvodában, mely a családias vidám gyermekkor jegyében készült el.

Mosolykert Óvoda

Mosolykert Óvoda

A hagyományos óvodai foglalkozásokon túl megszerveztünk több fakultációt is, hogy minél több gyermek találja meg az érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot. Most szeretnénk, ha a gyerekek szülei is megtalálnák azokat az információkat melyek fontosak vagy érdekesek. Ha már idejár a gyermekük akkor olvassák a híreket, keressék a képeken, videókon a csemetét. Ha pedig még csak óvoda választás előtt állnak, akkor szeretnénk, ha bepillantást nyernének a mindennapjainkba. Reméljük nemsokára az Önök gyermekét is a mieink között köszönthetjük.

Mozdonyvezető Óvoda

Mozdonyvezető Óvoda

Óvodánkban a bátorító nevelés módszereit és eszközeit alkalmazzuk. Az egészséges lelki és értelmi fejlődésük érdekében ösztönző bátorító, önbizalom fejlesztő módszereket alkalmazunk. Elvünk, hogy vonzóvá tegyük az elsajátítandó ismereteket, magatartásmódokat. A jutalmazás szóban nyilvánul meg dicséret, elismerés, pozitív megerősítés. Ezekkel az eszközökkel fejlesztjük a gyermekek: kreativitását, önállóságukat, reális önértékelésüket, - kitartásukat, pozitív értékrendjüket stb. Az óvoda a gyermeknek az óvodai elhelyezéssel összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a nevelési-oktatási intézmény felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.

Napsugár Összevont Óvoda

Napsugár Összevont Óvoda

Új udvari játékok telepítése kezdődött mindkét óvodánkba. Több mozgásos cselekvésre adnak lehetőséget az új játékok. Van rajta mászófal, csúzda stb. ami nagyban segíti az óvodás korúak nagy mozgásainak fejlődését. Igaz a birtokba vételre még várni kell, de már bízunk benne, hogy nem sokat. Óvodánk 1977-ben épült lakótelepi 6 csoportos óvoda, melynek udvara nagyon szép tágas, parkosított, mozgásfejlesztő játékokkal felszerelt. Fő feladatunknak tekintjük a 3-7 éves korú gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevételével, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztést, a gyermekek képességének sokoldalú, differenciált fejlesztését, az iskolára való felkészítését. A szülők igényei és anyagi lehetősége szerint nyelvtanulást, és mozgásfejlesztő tornát biztosítunk a gyermekek számára. Kialakult hagyomány óvodánkban az óvónői bábelőadás. Az évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó meséket dolgozzák fel az óvónők. Minden nyáron táboroztatjuk a gyermekeket a bernecei önkormányzati táborba.

Palotai Vadvirág Óvoda

Palotai Vadvirág Óvoda

A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. A gyermeknek, joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. Személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez való jogát az intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását.

Hirdetés
Pestújhelyi Óvoda

Pestújhelyi Óvoda

A Manóvár óvoda kertvárosi környezetben, családi házak között helyezkedik el. Négy csoporttal működik, három csoportban integrált óvodai neveléssel. Az integrált nevelést három fejlesztésre alkalmas szoba segíti. Az integrált nevelés a környezetben megnőtt igény kielégítésére került az óvoda nevelési feladatai közé. Az egészséges gyermekek nevelése szempontjából kedvező a gyermekek integrálása, a másság elfogadtatása, a közös játék és egyéb tevékenységek során. Azért is fontos volt a feladat felvállalása, mert kerület szerte megnőtt a spontán integrációk száma. A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek társadalomba való zökkenőmentes beilleszkedését nagymértékben segítheti a kellő időben megkezdett speciális nevelés, fejlesztés. Az integrált óvodai nevelésben csak annak az egészséges kisgyermeknek szabad részt vennie, akinek szülei teljes mértékben elfogadják a másságot, empátiával fordulnak a sérült emberek felé. A Bújócska óvoda 1981-ig Úttörőházként működött. A kertes és emeletes házak határán épült, földszintes, négy csoportos épület. Nagy kertünk egyik vonzerőnk. Mivel intézményünk kis óvoda, önállóságunk, egyéni arculatunk kialakítása csak nehézségek árán valósítható meg a külvilág szemével nézve. Belülről nézve más a helyzet: mindenki ismer mindenkit, a szülőkkel igen közvetlen kapcsolatban állunk.

Rákospalotai Hetedhét Óvoda

Rákospalotai Hetedhét Óvoda

Óvodánk a Rákospalotai Hetedhét Óvoda, Budapest XV. kerületében kertvárosi környezetben található. Mindez egyszerre nyújt biztonságot, jó levegőt, nyugalmat, autómentességet, mégis jó megközelíthetőséget. Óvodai gyermekférőhelyünk száma a Klapka óvodában 100 fő, a Bocskai óvodában 60 fő. Homogén és heterogén életkorú csoportokat egyaránt szervezünk. A csoportszerkezet kialakításakor a gyermekek személyiségét, a gyermekközösség összetételét és a szülők igényeit vesszük figyelembe. Milyen is a Hetedhét óvoda? A gyermekeket jó hangulatban, nyugodt, családias környezetben neveljük, hozzásegítjük őket ahhoz, hogy kibontakoztathassák a bennük rejlő lehetőségeket. A gyermekek számára sokféle tevékenységet szervezünk csoporton belül és csoportok között. Minden döntésünkben, cselekedetünkben a gyermekek szempontjai az elsődlegesek. A gyermekek nevelését csoportonként két óvodapedagógus végzi, munkájukat csoportonként egy-egy dajka segíti. Tapasztalataink alapján az óvónő-dajka együttműködés átértékelődött, a két munkakör összehangolása elengedhetetlen. Szülői és fenntartói igény alapján napi 12 órás nyitva tartásban üzemelünk. A gyermekcsoportok reggel 6-tól 7 óráig, este 16.30-tól 18 óráig, összevontan üzemelnek. Életünk ritmusát az évszakok, bennük a hétköznapok és jeles napok váltakozásai adják. Időkerekünk folyamatos, rugalmas, az egyénhez, a gyermeki szükségletekhez igazított.

Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda

Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda

A gyerekekkel folyó munka természetesen változatlan szakfeladatokat jelent az óvodai nevelés területén, de a szervezeti forma mélyebb és szorosabb szakmai együttműködést tesz lehetővé a három óvoda között. Az intézményi szakmai munka mozgástere nagymértékben bővül, mivel az óvodai nevelés három óvodai épületben valósul meg: a Régi Fóti úti óvodában, 3 csoportban, a Szövőgyár utcai óvodában, 7 csoportban és a Vácrátót téri óvodában, 4 csoportban. Az összevonás során az eddig külön működő óvodák saját Nevelési Programmal rendelkeztek. (Szövőgyár utcai óvoda és Régi Fóti úti óvoda közös, Vácrátót téri óvoda önálló program), ez továbbra is így marad, de mindkét Óvodai Nevelési Programban megtalálhatóak azonos alapvető elemek, melyek kiemelt nevelési elveket és feladatokat határoznak meg. Nevelőmunkánkat meghatározza a szabad játék, játékba integrált tanulás, mozgásfejlesztés az anyanyelvi nevelés és a mindent átfogó környezettudatos nevelés. Mindezeket nyugodt, derűs családias légkörben valósítjuk meg. Cél: a 3-8 éves óvodás gyermek nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve.

Tuti menü